organitzades canviem el món

 

CAUSES DE LA VAGA

La vaga general, conforme la legislació vigent ha de ser realitzada per motius laborals. Això no significa que siguin les úniques reivindicacions (avortament, ventres de lloguer, cures, etc.), sinó que en la convocatòria de vaga han d’estipular-se causeslaborals per a la seva legalitat.

Es tracten tots ells de temes complexos, que precisen d’una anàlisi profunda des de diverses perspectives (laborals, jurídiques, sociològiques i econòmiques). Per això, aquesta taula reivindicativa no pot abastar una anàlisi de la complexa realitat, que implicaria una anàlisi exhaustiva de sectors de producció, ocupació de llocs de treball per home/dones, negociació col·lectiva per sector, etc., i que s’estan realitzant dia a dia.

Les causes per a la convocatòria de la vaga es poden resumir en:

1. EN RELACIÓ A LA BRETXA SALARIAL: DISCRIMINACIÓ SALARIAL

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de març de 2017, les nostres conclusions sobre la bretxa salarial són les següents:

L’any 2014, el salari anual més freqüent en les dones (14.497,9 €) va representar el 87,8 % del salari més freqüent en els homes (16.515,7 €). En el salari mitjà aquest percentatge va ser del 77,9 % i en el salari mitjà brut del 76,7 %.

Si es consideren els salaris anuals amb jornada a temps complet, el salari de la dona representava l’any 2014 el 88,4 % del salari de l’home. En la jornada a temps parcial, el percentatge era del 96,6 %.

Per posar de manifest les diferències salarials de gènere, és necessari considerar el salari per hora i distingir el tipus de jornada. En el treball a temps complet, el salari per hora de les dones (14,6 €) l’any 2014 aconseguia el 89,6 % del salari per hora dels homes (16,2 €). En considerar la jornada a temps parcial, el percentatge anterior aconsegueix un valor del 90,7 %.

L’explicació de la bretxa salarial, en brut, resulta fàcil: els treballs tradicionalment assignats a les dones es retribueixen pitjor

L’explicació de la bretxa salarial, en brut, resulta fàcil: els treballs tradicionalment assignats a les dones es retribueixen pitjor; però el seu estudi és complex: resulta necessari analitzar comparativament les categories (no realment eliminades, ja que dins de cada grup, les antigues categories segueixen existint com a definició de tasques), els sectors, les tasques per sectors, el seu grau d’equivalència, els complements salarials i la seva justificació, etc.

En l’actualitat, les diferents propostes legislatives se centren en l’empresa. Entenem que la simple anàlisi en brut de la bretxa per empresa és important però insuficient, ja que s’obvien reiteradament solucions sectorials àmplies.

D’altra banda, és tradicional en aquest àmbit l’anàlisi de diferències retributives per treballs diferents d’igual valor (mosso/a de magatzem vs. netejador/a). Aquestes diferències segueixen existint en els convenis, font principal de la regulació salarial i amb responsabilitat directa dels sindicats. No obstant això, és il·lícit i pot reclamar-se judicialment.

Una altra anàlisi tradicional és el dels complements, centrant-se en els majors complements que gaudeixen els treballs de major representativitat masculina (perillositat, penositat, toxicitat, disponibilitat —en estreta relació amb la conciliació—, etc.), existint com a proposta tradicional la introducció de nous complements (càrrega psicològica en relació al sector de serveis sanitaris o de cures, per exemple) que no s’han portat a la pràctica. Crida l’atenció, per exemple, que les netejadores no tinguin en general aquest complement, comprovant-se els perills de l’exposició a productes de neteja o malalties professionals (túnel carpià) relacionades amb moviments repetitius.

Sense negar la importància de les anàlisis tradicionals, entenem que la bretxa salarial no serà eliminada mentre que no s’aportin propostes sectorials, ja que és en la regulació dels sectors a través dels convenis on s’estableixen les majors diferències, de manera que els convenis de sectors masculinitzats tenen un salari superior als feminitzats. I, enfront d’això, no existeix cap proposta legal que elimini la diferència retributiva. Entenem que s’han establert avanços jurisprudencials en relació a la disriminació salarial per treball d’igual valor en les comparacions internes dins d’una mateixa empresa, però gens es pot fer en relació a treballs d’igual valor en diferents convenis col·lectius. La negociació sistemàtica de salaris baixos en sectors feminitzats suposa la principal causa de la bretxa salarial i no s’està abordant. I diem que és la principal causa, perquè les anteriors (relatives a la mateixa empresa o mateix conveni), en primer lloc, ja parteixen d’una retribució menor a causa de la diferència retributiva per sectors i, en segon lloc, perquè poden ser combatudes judicialment, la qual cosa no ocorre amb les diferències sectorials.

Els convenis de sectors masculinitzats tenen un salari superior als feminitzats. I, enfront d’això, no existeix cap proposta legal que elimini la diferència retributiva

Posem un exemple: segons l’INE, la principal ocupació de les dones és el comerç i la minoritària sanejament i subministraments.

Agafem el Conveni de sanejament d’aigües (estatal, per la qual cosa estableix mínims que els convenis d’àmbit inferior solament poden millorar). El salari es mou entre un màxim de 1491,82 € i un mínim de 1225,13 € mensuals.

Si prenem l’exemple del Conveni minorista de Pontevedra, el major salari (encarregat/a) és de 845,62 € i el menor 774,56 € (mosso/a magatzem, netejador/a).

Però si comparem el comerç minorista (majoritàriament femení) amb el de materials de construcció (majoritàriament masculí) a la mateixa província, això és, per a activitats idèntiques (solament es diferencia el producte que es ven), observem que el major salari és el de Director/a (1603,38 €) i el menor el de netejador/a (742,77 €), que a més és un salari menor al de mosso/a de magatzem (991,75 €).

Així, la comparativa entre aquests dos con- venis de la mateixa província ens mostra que davant un treball idèntic, el sector en e.l qual la representació masculina és major:

. Ofereix uns salaris molt superiors

. Estableix major diferència salarial per categories (el que permet una major bretxa en estar les categories sexualitzades).

. La part feminitzada és la pitjor retribuïda (neteja).

. Malgrat tenir salaris majors en totes les categories, l’excepció és neteja. La categoria de neteja cobra més en el comerç minorista que en el de materials de construcció. No així la de mosso/a de magatzem, que cobra més en el de construcció. Així mateix, s’havien equiparat salaris de mosso/a-netejador/a en el detallista però no en materials de construcció.

En algunes províncies (La Corunya) es va unificar el comerç en la seva major part, però es va fer a la baixa (prenent de base comerç vari).

En altres (Barcelona, Madrid), les diferències entre comerç vari i comerç del metall són molt elevades.

Doncs bé, enfront d’això, no existeix cap possibilitat legal o judicial d’esmena.

2. EN RELACIÓ A L’ACCÉS I PROMOCIÓ EN L’OCUPACIÓ: DISCRIMINACIÓ EN L’ACCÉS ALS LLOCS DE TREBALL I EN ELS ASCENSOS

Segons les últimes estadístiques de l’INE:

Ocupades per branca d’activitat

L’any 2016, del total de dones ocupades, el percentatge més alt de participació (17,8 %) perbranca d’activitat econòmica correspon a l’activitat G. Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes.

El segon lloc (14,0 %) correspon a l’activitat Q. Activitats sanitàries i de serveis socials, i el tercer lloc (10,2 %) a l’activitat P. Educació.

Els percentatges més baixos d’activitat femenina corresponen a les branques: I. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (0,2 % de dones ocupades) i D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, amb un 0,3 % de dones ocupades.

En les branques d’activitat B. Indústries extractives i O. Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials, no hi ha participació femenina.

En la UE-28 l’any 2014, el 85,3% del total de dones ocupades l’estan en el sector serveis, el 10,9 % en el sector indústria i el 3,8 % en el sector agricultura.

A Espanya en el mateix any, el 90,3 % de dones ocupades treballaven en el sector serveis, el 7,6 % en el sector indústria i el 2,1 % en el sector agricultura.

Ocupades segons tipus d’ocupació

L’any 2016, en el total de dones ocupades el percentatge més alt (29,6 %) corresponia a l’ocupació 5. Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors.

El segon lloc (22,1 %) a l’ocupació 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i el tercer lloc (16,9 %) a l’ocupació 9. Ocupacions elementals.

Els percentatges més baixos corresponien a l’ocupació 0. Ocupacions militars (0,1 %), i a l’ocupació 6. Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer (1,0 %).

Ocupades segons situació professional

L’any 2016 el percentatge més alt d’ocupades corresponia a dones assalaria- des (87,2 %), de les quals un 67,4 % eren assalariades del sector privat. Un 12,7 % eren treballadores per compte propi, de les quals un 8,7 % eren empresàries sense as- salariats/as o treballadores independents, un 3,4 % eren ocupadores, un 0,6 % corres- ponia a ajuda en l’empresa o negoci familiar i un 0,1 % a integrants/as de cooperatives.

Ocupades per tipus de lloc de treball

L’any 2016, el 77,6 % de les dones ocupades eren emprades (amb caps i sense subordinats/ des), el 8,5 % eren ocupades independents (sense caps ni subordinats/des). Un 5,2 % de dones eren comandaments intermedis, un 3,8 % directores de petita empresa, departament o sucursal, un 4,3 % encarregades, caps de taller o d’oficina, capatàs o similars. Un 0,4 % eren directores d’empresa gran o mitjana.

El problema de les treballadores en el servei de la llar familiar resulta especialment greu. gairebé íntegrament es tracta d’una ocupació ocupada per dones

3. EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ EN LA LLAR: DISCRIMINACIÓ PER NO SER CONSIDERADES TREBALLADORES

El problema de les treballadores en el servei de la llar familiar resulta especialment greu. Gairebé íntegrament es tracta d’una ocupació ocupada per dones i molt especialment per migrants, moltes vegades en negre o en situació de semiesclavitud (internes), amb hores de presència i disposició que no expliquen com a treball però en les quals la treballadora segueix sota la direcció del l’ocupador/a i sense poder sortir de la casa (la diferència de les hores de disposició en la majoria de les ocupacions, en els quals es pot contactar a través de telèfon estant la treballadora o treballador fora del centre de treball). Aquestes hores són, per tant, autèntic treball efectiu, com el d’una cambrera quan no hi ha clients, una metgessa de guàrdia, etc. L’ocupació dels homes resulta escassa i centrada especialment en jardineria o conducció de vehicles en cases de molt alta classe social, mentre que les dones s’ocupen en cases de classe alta o fins i tot mitjana, la qual cosa suposa un salari més baix. La reforma de la relació laboral de caràcter especial no va suposar els avanços esperats: segueixen sense tenir dret a desocupació, el seu acomiadament és més barat, no és possible la readmissió en supòsits de nul·litat i la intervenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social està limitada fins a la impossibilitat.

Treballen sense testimonis que puguin declarar les seves hores i sempre amb l’amenaça d’absència de carta de recomanació en cas de reclamar els seus drets.

La solució seria l’eliminació de la relació laboral de caràcter especial i la seva inclusió total en l’Estatut dels/as Treballadors/as com qualsevol treballadora i sense diferència alguna, així com la signatura del Conveni 189 de la OIT, que Espanya es nega a signar.

4. EN RELACIÓ AMB LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR: DISCRIMINACIÓ PER ABSÈNCIA DE MESURES DE CORESPONSABILITAT, AIXÍ COM INSUFICIÈNCIA DE LES MESURES CONCILIATÒRIES EXISTENTS EN L’ACTUALITAT

Un dels principals problemes resideix en la diferent regulació dels permisos de maternitat i paternitat, l’absència de permisos per emergència familiar o l’absència de mesures d’acció positiva que afavoreixin l’exercici de drets de conciliació per part dels homes. D’altra banda, drets com la prestació per risc durant l’embaràs o lactància queden en paper mullat degut a una excessiva burocràcia que obliga a les treballadores a acollir-se a Incapacitat Temporal, amb prestacions inferiors, perquè els tràmits previs poden ser de major durada que el moment del part, i que el risc sol o pot començar al final de l’embaràs.

organizadas cambiamos el mundo

 

CAUSAS DE LA HUELGA

La huelga general, conforme la legislación vigente debe ser realizada por motivos laborales. Esto no significa que sean las únicas reivindicaciones (aborto, vientres de alquiler, cuidados, etc.), sino que en la convocatoria de huelga deben estipularse causas laborales para su legalidad. (14,6 €) en el año 2014 alcanzaba el 89,6 % del salario por hora de los hombres (16,2 €). Al considerar la jornada a tiempo parcial, el porcentaje anterior alcanza un valor del 90,7 %. Se tratan todos ellos de temas complejos, que precisan de un análisis profundo desde diversas perspectivas (laborales, jurídicas, sociológicas y económicas). Por eso, esta tabla reivindicaiva no puede abarcar un análisis de la compleja realidad, que implicaría un análisis exhaustivo de sectores de producción, ocupación de puestos de trabajo por hombres/mujeres, negociación colectiva por sector, etc., y que se están realizando día a día. La explicación de la brecha salarial, en bruto, resulta fácil: los trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres se retribuyen peor. Las causas para la convocatoria de la huelga se pueden resumir en:

1.EN RELACIÓN A LA BRECHA SALARIAL: DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de marzo de 2017, nuestras conclusiones sobre la brecha salarial son las siguientes:

En el año 2014, el salario anual más frecuente en las mujeres (14.497,9 €) representó el 87,8 % del salario más frecuente en los hombres (16.515,7 €). En el salario mediano este porcentaje fue del 77,9 % y en el salario medio bruto del 76,7 %.

Si se consideran los salarios anuales con jornada a tiempo completo, el salario de la mujer representaba en el año 2014 el 88,4 % del salario del hombre. En la jornada a tiempo parcial, el porcentaje era del 96,6 %.

Para poner de manifiesto las diferencias salariales de género, es necesario considerar el salario por hora y distinguir el tipo de jornada. En el trabajo a tiempo completo, el salario por hora de las mujeres (14,6 €) en el año 2014 alcanzaba el 89,6 % del salario por hora de los hombres (16,2 €). Al considerar la jornada a tiempo parcial, el porcentaje anterior alcanza un valor del 90,7 %.

La explicación de la brecha salarial, en bruto, resulta fácil: los trabajos tradicionalmente asignados

a las mujeres se retribuyen peor; pero su estudio es complejo: resulta necesario analizar comparativamente las categorías (no realmente eliminadas, ya que dentro de cada grupo, las antiguas categorías siguen existiendo como definición de tareas), los sectores, las tareas por sectores, su grado de equivalencia, los complementos salariales y su justificación, etc.

En la actualidad, las diferentes propuestas legislativas se centran en la empresa. Entendemos que el simple análisis en bruto de la brecha por empresa es importante pero insuficiente, ya que se obvian reiteradamente soluciones sectoriales amplias.

Por otra parte, es tradicional en este ámbito el análisis de diferencias retributivas por trabajos diferentes de igual valor (mozo/a de almacén vs. limpiador/a). Estas diferencias siguen existiendo en los convenios, fuente principal de la regulación salarial y con responsabilidad directa de los sindicatos. No obstante, es ilícito y puede reclamarse judicialmente.

Otro análisis tradicional es el de los complementos, centrándose en los mayores complementos de que disfrutan los trabajos de mayor representatividad masculina (peligrosidad, penosidad, toxicidad,

disponibilidad —en estrecha relación con la conciliación—, etc.), existiendo como propuesta tradicional la introducción de nuevos complementos (carga psicológica en relación al sector de servicios sanitarios o de cuidados, por ejemplo) que no se han llevado a la práctica. Llama la atención, por ejemplo, que las limpiadoras no tengan por lo general dicho complemento, comprobándose los peligros de la exposición a productos de limpieza o enfermedades profesionales (túnel carpiano) relacionadas con movimientos repetitivos.

Sin negar la importancia de los análisis tradicionales, entendemos que la brecha salarial no será eliminada en tanto que no se aporten propuestas sectoriales, ya que es en la regulación de los sectores a través de los convenios donde se establecen las mayores diferencias, de modo que los convenios de sectores masculinizados tienen un salario superior a los feminizados. Y, frente a esto, no existe ninguna propuesta legal que elimine la diferencia retributiva. Entendemos que se han establecido avances jurisprudenciales en relación a la discriminación salarial por trabajo de igual valor en las comparaciones internas dentro de una misma empresa, pero nada se puede hacer en relación a trabajos de igual valor en diferentes convenios colectivos. La negociación sistemática de salarios bajos en sectores feminizados supone la principal causa de la brecha salarial y no se está abordando. Y decimos que es la principal causa, porque las anteriores (relativas a la misma empresa o mismo convenio), en primer lugar, ya parten de una retribución menor debido a la diferencia retributiva por sectores y, en segundo lugar, porque pueden ser combatidas judicialmente, lo que no ocurre con las diferencias sectoriales.

Los convenios de sectores masculinizados tienen un salario superior a los feminizados. Y, frente a esto, no existe ninguna propuesta legal que elimine la diferencia retributiva.

Pongamos un ejemplo: según el INE, la principal ocupación de las mujeres es el comercio y la minoritaria saneamiento y suministros.

Cojamos el Convenio de saneamiento de aguas (estatal, por lo que establece mínimos que los convenios de ámbito inferior solo pueden mejorar). El salario se mueve entre un máximo de 1491,82 € y un mínimo de 1225,13 € mensuales.

Si tomamos el ejemplo del Convenio minorista de Pontevedra, el mayor salario (encargado/a) es de 845,62 € y el menor 774,56 € (mozo/a almacén, limpiador/a).

Pero si comparamos el comercio minorista (mayoritariamente femenino) con el de materiales de construcción (mayoritariamente masculino) en la misma provincia, esto es, para actividades idénticas (solo se diferencia el producto que se vende), observamos que el mayor salario es el de Director/a (1603,38 €) y el menor el de limpiador/a (742,77 €), que además es un salario menor al de mozo/a de almacén (991,75 €).

Así, la comparativa entre estos dos convenios de la misma provincia nos muestra que ante un trabajo idéntico, el sector en el que la representación masculina es mayor:

- Ofrece unos salarios muy superiores.

- Establece mayor diferencia salarial por categorías (lo que permite una mayor brecha al estar las categorías sexualizadas).

- La parte feminizada es la peor retribuida (limpieza).

- Pese a tener salarios mayores en todas las categorías, la excepción es limpieza. La categoría de limpieza cobra más en el comercio minorista que en el de materiales de construcción. No así la de mozo/a de almacén, que cobra más en el de construcción. Asimismo, se habían equipado salarios de mozo/a-limpiador/a en el minorista pero no en materiales de construcción.

En algunas provincias (Coruña) se unificó el comercio en su mayor parte, pero se hizo a la baja (tomando de base comercio vario).

En otras (Barcelona, Madrid), las diferencias entre comercio vario y comercio del metal son muy elevadas.

Pues bien, frente a esto, no existe ninguna posibilidad legal o judicial de enmienda.

2. EN RELACIÓN AL ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO: DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EN LOS ASCENSOS

Según las últimas estadísticas del INE:

Ocupadas por rama de actividad

En el año 2016, del total de mujeres ocupadas, el porcentaje más alto de participación (17,8 %) por rama de actividad económica corresponde a la actividad G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas.

El segundo lugar (14,0 %) corresponde a la actividad Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales, y el tercer lugar (10,2 %) a la actividad P. Educación.

Los porcentajes más bajos de actividad femenina corresponden a las ramas: E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (0,2 % de mujeres empleadas) y D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un 0,3 % de mujeres empleadas.

En las ramas de actividad B. Industrias extractivas y U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, no hay participación femenina.

En la UE-28 en el año 2014, el 85,3% del total de mujeres ocupadas lo están en el sector servicios, el 10,9 % en el sector industria y el 3,8 % en el sector agricultura.

En España en el mismo año, el 90,3 % de mujeres ocupadas trabajaban en el sector servicios, el 7,6 % en el sector industria y el 2,1 % en el sector agricultura.

Ocupadas según tipo de ocupación

En el año 2016, en el total de mujeres ocupadas el porcentaje más alto (29,6 %) correspondía a la ocupación 5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.

El segundo lugar (22,1 %) a la ocupación 2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y el tercer lugar (16,9 %) a la ocupación 9. Ocupaciones elementales.

Los porcentajes más bajos correspondían a la ocupación 0. Ocupaciones militares (0,1 %), y a la ocupación 6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (1,0 %).

Ocupadas según situación professional

En el año 2016 el porcentaje más alto de ocupadas correspondía a mujeres asalariadas (87,2 %), de las que un 67,4 % eran asalariadas del sector privado. Un 12,7 % eran trabajadoras por cuenta propia, de las que un 8,7 % eran empresarias sin asalariados/as o trabajadoras independientes, un 3,4 % eran empleadoras, un 0,6 % correspondía a ayuda en la empresa o negocio familiar y un 0,1 % a integrantes/as de cooperativas.

Ocupadas por tipo de puesto laboral

En el año 2016, el 77,6 % de las mujeres ocupadas eran empleadas (con jefes/as y sin subordinados/as), el 8,5 % eran ocupadas independientes (sin jefes/as ni subordinados/as). Un 5,2 % de mujeres eran mandos intermedios, un 3,8 % directoras de pequeña empresa, departamento o sucursal, un 4,3 % encargadas, jefas de taller o de oficina, capataz o similares. Un 0,4 % eran directoras de empresa

grande o media.

Las trabajadoras en el servicio del hogar familiar resulta especialmente grave. Casi en su totalidad se trata de un empleo ocupado por mujeres

3. EN RELACIÓN AL EMPLEO EN EL HOGAR: DISCRIMINACIÓN POR NO SER CONSIDERADAS TRABAJADORAS

El problema de las trabajadoras en el servicio del hogar familiar resulta especialmente grave. Casi en su totalidad se trata de un empleo ocupado por mujeres y muy especialmente por migrantes, muchas veces en negro o en situación de semiesclavitud (internas), con horas de presencia y disposición que no cuentan como trabajo pero en las que la trabajadora sigue bajo la dirección de/de la empleadora/o y sin poder salir de la casa (la diferencia de las horas de disposición en la mayoría de los empleos, en los que se puede contactar a través de teléfono estando la trabajadora o trabajador fuera del centro de trabajo). Estas horas son, por lo tanto, auténtico trabajo efectivo, como el de una camarera cuando no hay clientes, una médica de guardia, etc.. La ocupación de los varones resulta escasa y centrada especialmente en jardinería o conducción de vehículos en casas de muy alta clase social, mientras que las mujeres se ocupan en casas de clase alta o incluso media, lo que supone un salario más bajo. La reforma de la relación laboral de carácter especial no supuso los avances esperados: siguen sin tener derecho a desempleo, su despido es más barato, no es possible la readmisión en supuestos de nulidad y la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está limitada hasta la imposibilidad.

Trabajan sin testigos que puedan declarar sus horas y siempre con la amenaza de ausencia de carta de recomendación en caso de reclamar sus derechos.

La solución sería la eliminación de la relación laboral de carácter especial y su inclusión total en el Estatuto de los/as Trabajadores/as como cualquier trabajadora y sin diferencia alguna, así como la firma del Convenio 189 de la OIT, que España se niega a firmar.

4. EN RELACIÓN CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: DISCRIMINACIÓN POR AUSENCIA DE MEDIDAS DE CORRESPONSABILIDAD, ASÍ COMO INSUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS CONCILIATORIAS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

Uno de los principales problemas reside en la diferente regulación de los permisos de maternidad y paternidad, la ausencia de permisos por emergencia familiar o la ausencia de medidas de acción positiva que favorezcan el ejercicio de derechos de conciliación por parte de los varones. Por otra parte, derechos como la prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia quedan en papel mojado debido a una excesiva burocracia que obliga a las trabajadoras a acogerse a Incapacidad Temporal, con prestaciones inferiores, debido a que los trámites previos pueden ser de mayor duración que el momento del parto, debido a que el riesgo

CNT convoca formalment vaga general feminista per al pròxim 8 de març

cartell curso linuxAquest 8 de març la CNT torna a col·locar-se darrere del moviment feminista estatal i convoca, tal com és el seu mandat, una vaga general de 24 hores en tots els sectors laborals. Escoltem molt atentament al moviment feminista i compartim la seva anàlisi, sent conscients de la responsabilitat que com a organització obrera i feminista tenim en el moment històric que ens toca viure. La vaga cridarà tant a dones com a homes, igual que el passat 8 de març de 2018.

Les dones de classe obrera ens enfrontem dia rere dia a un sistema capitalista i patriarcal l’existència mateixa del qual depèn de l’opressió de la dona, per la qual cosa comprenem que aquesta vaga no pot circumscriure’s únicament a l’àmbit laboral. Ens unim al moviment feminista en l’exigència que el treball de cures s’equipari al treball productiu i sigui reconegut com el que és: un valor social de primer ordre sense el qual la societat no sobreviuria.

Denunciem la violència de gènere com a eina de control patriarcal. Les xifres esgarrifoses de dones assassinades a les mans de les seves parelles, exparelles, amics, familiars, companys de treball, veïns… en definitiva, a les mans d’homes coneguts i desconeguts, són l’aspecte més extrem i dolorós de la violència estructural que sofrim les dones, però no l’únic. A les dones la violència ens travessa en tots els aspectes de la vida: estudis, família, treball, sexualitat, cultura…

En l’àmbit laboral exigim la fi de la bretxa salarial, que arriba a més d’un 20%, conscients que existeixen mecanismes per a anul·lar-la que no s’estan posant en pràctica, tals com la definició dels elements determinants del salari i complements salarials com a contingut mínim dels convenis, la realització de campanyes d’ofici per part d’Inspecció de Treball, sancions a empreses en les quals existeix bretxa salarial, l’establiment de mesures processals individuals i col·lectives que permetin l’exercici d’accions contra la discriminació indirecta o la realització d’un diagnòstic oficial de la bretxa salarial amb la participació dels sindicats i les organitzacions feministes.

Exigim l’accés a l’Ocupació i la Promoció Professional establint per a això mesures objectives per la via de la negociació col·lectiva, prohibint a les empreses que exigeixin disponibilitat horària fora de la jornada de treball i obligant-les a que la formació hagi de realitzar-se obligatòriament dins de l’horari laboral.

Exigim el dret d’informació a tots els sindicats amb presència en cada empresa referent als processos de selecció, per a garantir la no discriminació, i que s’estableixin límits legals a la llibertat de contractació per ser una font de discriminació indirecta, així com campanyes d’ofici de la Inspecció de Treball orientades a comprovar el compliment de l’objectivitat en l’accés a l’ocupació i promoció professional, amb establiment de sancions específiques al seu incompliment.

Exigim que els permisos de maternitat i paternitat siguin idèntics, obligatoris i intransferibles i que això vagi acompanyat de mesures de foment de la corresponsabilitat entre homes i dones, establiment de permisos per emergència familiar, obligatorietat per a les empreses amb plantilles de més de 250 persones de comptar amb servei de guarderia i centre de dia per a persones majors, establiment com a servei mínim a prestar per Ajuntaments de més de 5.000 habitants de centres de dia i guarderies i la derogació Decret 20/2012 que, entre altres coses, elimina la cotització a la seguretat social de les cuidadores no professionals de la persones dependents.

Referent a l’Ocupació al Servei de la Llar Familiar, exigim la ratificació del Conveni de la 189 de la OIT i, per tant, la derogació del “caràcter especial” d’aquesta relació laboral i la seva inclusió en el règim general i en l’Estatut dels Treballadors amb caràcter general, inclosa la conseqüència de la nul·litat de l’acomiadament, la intervenció de la Inspecció de Treball i la consideració de les hores “de presència” com a temps de treball efectiu.

Exigim així mateix l’establiment de mesures d’igualtat i no discriminació com a contingut mínim de tots els convenis col·lectius, amb independència de la grandària de l’empresa i l’obligatorietat per a totes les empreses de realitzar una anàlisi dels riscos del lloc de treball i específicament dels riscos durant l’embaràs i la lactància.

Referent a les pensions, exigim l’eliminació de la bretxa de gènere. Aquesta bretxa deriva de l’organització social dels treballs, que desvalora les cures, i de les discriminacions de gènere existents en el mercat laboral, que provoquen que les dones tinguem un menor accés i estiguem empleades menys hores i menys anys al llarg de la nostra vida laboral.

La reforma del sistema de pensions ha accentuat aquesta bretxa de gènere en ampliar el període de cotització necessari per a aconseguir el total de la pensió de jubilació, augmentar el nombre mínim d’anys cotitzats i endurir les regles de càlcul de la pensió. La bretxa en les pensions és el resultat d’una societat injusta i misògina que castiga a les dones majors per haver sostingut i continuar sostenint a tres generacions.

En l’àmbit internacional volem aprofitar una vegada més per a mostrar la nostra solidaritat amb la revolució social de Rojava, en el centre de la qual estan les dones. Allí han estat part fonamental en la formació d’una nova societat. Una forma d’organització pluralista basada en la democràcia radical, la transformació de la mentalitat social masclista, la lluita contra el Daeix, l’estat feixista turc, i, sobretot, l’aliança Patriarcat-Estat-Capital. El seu exemple ens reafirma que cap revolució pot tenir èxit sense la plena participació de les dones.

La CNT estarà a l’altura d’aquestes reivindicacions i anirà a la vaga convençuda de la victòria. No acceptem la tebiesa dels sindicats de concertació que volen fer-se la foto alhora que pretenen desactivar el moviment i convertir una Vaga General en una protesta inofensiva, simbòlica i sense capacitat transformadora. Ens veiem obligats/des una vegada més a denunciar la misèria d’unes organitzacions que boicotegen totes aquelles lluites que no poden controlar.

També ens neguem al fet que se’ns utilitzi en processos electorals, bé com a moneda de canvi o bé com decorat de les diferents campanyes. Les reivindicacions feministes són una fi en si mateix i les dones treballadores no som ostatges de ningú, per això utilitzem la vaga, una eina de control obrer que no permet recuperacions ni manipulacions partidistes.

Aquest 8 de març els homes i les dones de la CNT anirem a la vaga conscients que qualsevol petit pas enrere pot suposar una gran reculada. Sabem que aviat la represàlia patriarcal estarà al nivell del desafiament llançat pel moviment feminista i que, com sempre, tindrà al feixisme i a la patronal del seu costat. No és moment, per tant, de tebiesa ni mitges tintes.

Les dones de classe obrera sabem que aquest és el nostre moment i que aquesta lluita només podrem guanyar-la des de la unitat, que no uniformitat. Dones de diferents edats, de diferents procedències, de diferents sectors, en el camp, en la indústria, en els serveis, als pobles i a les ciutats, treballadores de dins i de fora de casa… trobant-nos on ens hem trobat sempre les dones: en el suport mutu i en la solidaritat.

Visca la vaga, companyes. Si ho aturem tot, no ens podran aturar.

CNT - Nosotras

CNT convoca formalmente huelga general feminista para el próximo 8 de marzo

huelga 8M 2019

Este 8 de marzo la CNT vuelve a colocarse detrás del movimiento feminista estatal y convoca, tal y como es su mandato, una huelga general de 24 horas en todos los sectores laborales. Escuchamos muy atentamente al movimiento feminista y compartimos su análisis, siendo conscientes de la responsabilidad que como organización obrera y feminista tenemos en el momento histórico nos toca vivir. La huelga llamará tanto a mujeres como a hombres, igual que el pasado 8 de marzo de 2018.

Las mujeres de clase obrera nos enfrentamos día tras día a un sistema capitalista y patriarcal cuya existencia misma depende de la opresión de la mujer, por lo que comprendemos que esta huelga no puede circunscribirse únicamente al ámbito laboral. Nos unimos al movimiento feminista en la exigencia de que el trabajo de cuidados se equipare al trabajo productivo y sea reconocido como lo que es: un valor social de primer orden sin el cual la sociedad no sobreviviría.

Denunciamos la violencia de género como herramienta de control patriarcal. Las cifras escalofriantes de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos… en definitiva, a manos de hombres conocidos y desconocidos, son el aspecto más extremo y doloroso de la violencia estructural que sufrimos las mujeres, pero no el único. A las mujeres la violencia nos atraviesa en todos los aspectos de la vida: estudios, familia, trabajo, sexualidad, cultura…

En el ámbito laboral exigimos el fin de la brecha salarial, que alcanza más de un 20%, conscientes de que existen mecanismos para anularla que no se están poniendo en práctica, tales como la definición de los elementos determinantes del salario y complementos salariales como contenido mínimo de los convenios, la realización de campañas de oficio por parte de Inspección de trabajo, sanciones a empresas en las que existe brecha salarial, el establecimiento de medidas procesales individuales y colectivas que permitan el ejercicio de acciones contra la discriminación indirecta o la realización de un diagnóstico oficial de la brecha salarial con la participación de los sindicatos y las organizaciones feministas.

Exigimos el acceso al Empleo y la Promoción Profesional estableciendo para ello medidas objetivas por la vía de la negociación colectiva, prohibiendo a las empresas que exijan disponibilidad horaria fuera de la jornada de trabajo y obligándoles a que la formación deba realizarse obligatoriamente dentro del horario laboral.

Exigimos el derecho de información a todos los sindicatos con presencia en cada empresa en lo referente a los procesos de selección, para garantizar la no discriminación, y que se establezcan límites legales a la libertad de contratación por ser una fuente de discriminación indirecta, así como campañas de oficio de la Inspección de Trabajo orientadas a comprobar el cumplimiento de la objetividad en el acceso al empleo y promoción profesional, con establecimiento de sanciones específicas a su incumplimiento.

Exigimos que los permisos de maternidad y paternidad sean idénticos, obligatorios e intransferibles y que ello vaya acompañado de medidas de fomento de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, establecimiento de permisos por emergencia familiar, obligatoriedad para las empresas con plantillas de más de 250 personas de contar con servicio de guardería y centro de día para personas mayores, establecimiento como servicio mínimo a prestar por Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de centros de día y guarderías y la derogación Decreto 20/2012 que, entre otras cosas, elimina la cotización a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de la personas dependientes.

En lo referente al Empleo al Servicio del Hogar Familiar, exigimos la ratificación del Convenio de la 189 de la OIT y, por lo tanto, la derogación del “carácter especial” de esa relación laboral y su inclusión en el régimen general y en el Estatuto de los Trabajadores a todos los efectos, incluida la consecuencia de la nulidad del despido, la intervención de la Inspección de Trabajo y la consideración de las horas “de presencia” como tiempo de trabajo efectivo.

Exigimos así mismo el establecimiento de medidas de igualdad y no discriminación como contenido mínimo de todos los convenios colectivos, con independencia del tamaño de la empresa y la obligatoriedad para todas las empresas de realizar un análisis de los riesgos del puesto de trabajo y específicamente de los riesgos durante el embarazo y la lactancia.

En lo referente a las pensiones, exigimos la eliminación brecha de género. Esta brecha deriva de la organización social de los trabajos, que desvaloriza los cuidados, y de las discriminaciones de género existentes en el mercado laboral, que provocan que las mujeres tengamos un menor acceso y estemos empleadas menos horas y menos años a lo largo de nuestra vida laboral.

La reforma del sistema de pensiones ha acentuado esta brecha de género al ampliar el período de cotización necesario para conseguir el total de la pensión de jubilación, aumentar el número mínimo de años cotizados y endurecer las reglas de cálculo de la pensión. La brecha en las pensiones es el resultado de una sociedad injusta y misógina que castiga a las mujeres mayores por haber mantenido y seguir manteniendo a flote a tres generaciones.

En el ámbito internacional queremos aprovechar una vez más para mostrar nuestra solidaridad con la revolución social de Rojava, en el centro de la cual están las mujeres. Allí han sido parte fundamental en la formación de una nueva sociedad. Una forma de organización pluralista basada en la democracia radical, la transformación de la mentalidad social machista, la lucha contra Dáesh, el estado fascista turco, y, sobre todo, la alianza Patriarcado-Estado-Capital. Su ejemplo nos reafirma en que ninguna revolución puede tener éxito sin la plena participación de las mujeres.

La CNT estará a la altura de estas reivindicaciones e irá a la huelga convencida de la victoria. No aceptamos la tibieza de los sindicatos de concertación que quieren hacerse la foto a la vez que pretenden desactivar el movimiento y convertir una Huelga General en una protesta inofensiva, simbólica y sin capacidad transformadora. Nos vemos obligados/as una vez más a denunciar la miseria de unas organizaciones que boicotean todas aquellas luchas que no pueden controlar.

También nos negamos a que se nos utilice en procesos electorales, bien como moneda de cambio o bien como decorado de las distintas campañas. Las reivindicaciones feministas son un fin en sí mismo y las mujeres trabajadoras no somos rehenes de nadie, por eso utilizamos la huelga, una herramienta de control obrero que no permite recuperaciones ni manipulaciones partidistas.

Este 8 de marzo los hombres y mujeres de la CNT iremos a la huelga conscientes de que cualquier pequeño paso atrás puede suponer un gran retroceso. Sabemos que más pronto que tarde la represalia patriarcal estará al nivel del desafío lanzado por el movimiento feminista y que, como siempre, tendrá al fascismo y a la patronal de su lado. No es momento, por tanto, de tibieza ni medias tintas.

Las mujeres de clase obrera sabemos que este es nuestro momento y que esta lucha solo podremos ganarla desde la unidad, que no uniformidad. Mujeres de distintas edades, de distintas procedencias, de distintos sectores, en el campo, en la industria, en los servicios, en los pueblos y en las ciudades, trabajadoras de dentro y de fuera de casa… encontrándonos donde nos hemos encontrado siempre las mujeres: en el apoyo mutuo y en la solidaridad.

Viva la huelga, compañeras. Si lo paramos todo, no podrán pararnos.

CNT - Nosotras

Llamada a días de acción global el 27 y 28 de enero 2019

 

El 27 de enero, hará cuatro años que la ciudad de Kobane en el norte de Siria fue liberada del Estado Islámico después de meses de lucha de lxs combatientes de las YPJ y YPG. En ese tiempo, mobilizamos a millones en las calles, día tras día, semana tras semana, para expresar nuestra solidaridad con la resistencia de Kobane y para convencer al mundo de actuar. Las acciones que se realizaron en todas las partes del mundo le dieron a lxs compañerxs que luchaban en Kobane fuerza y coraje para continuar.

 

La resistencia en Kobane se volvió un símbolo de la voluntad, fuerza y esperanza que la joven revolución de Rojava ofrece al mundo. A través de esta resistencia, los principios de democracia directa, economía ecológica y colectiva, y liberación de las mujeres se dieron a conocer en todas partes. Kobane se ha convertido en un símbolo de solidaridad internacional y de lucha común, más allá de fronteras o diferencias ideológicas. Demócratas, socialistas, feministas, eco-activistas, etc. unieron sus voces en defensa de Kobane. La revolución en Rojava se ha convertido en una parte inseparable de las luchas en todo el mundo.

 

Durante cuatro años hemos estado conectadxs con los victorias y las alegrias de la gente del norte de Siria. Hemos visto cómo la crueldad del Estado Islámico ha sido expulsada de Manbij y Raqqa, y presenciado la construcción de un sistema social completamente nuevo. Tras muchos años de dura lucha, la Federación Democrática del Norte de Siria ha sido proclamada, un tercio de Siria ha sido liberado y el Estado Islámico está al borde de la derrota.

 

Sin embargo, durante este tiempo también hemos presenciado la invasión de Afrin por el ejército fascista de Turquía y sus mercenarios islamistas, acompañada por el silencio mortal de la llamada “comunidad internacional” sobre los crímenes de los invasores. Muchxs compañerxs han caído en el camino e incluso así, no hemos perdido a nuestro coraje.

 

A pesar de los difíciles desafíos, no nos hemos alejado de la lucha. Siempre hemos estado juntxs hombro a hombro, aprendiendo, construyendo una nueva sociedad y defendiendo la revolución juntxs. Siempre hemos apostado en que las fuerzas democráticas, feministas, socialistas y ecológicas son nuestras únicas aliadas en la lucha por un mundo diferente. Y en la defensa de Kobane, la liberación de Raqqa, y la resistencia de Afrin, nuestras voces aisladas se han convertido en una llamada común por otro mundo. Juntxs hemos creado una fuerza importante que lxs poderosxs del mundo ya no pueden ignorar.

 

Nueva declaración de guerra contra Rojava y las sociedaddes del norte de Siria.

 

Hoy, casi un año después del comienzo de la cruel guerra contra Afrin por parte del Estado turco fascista, casi cuatro años después de la liberación de Kobane del Estado Islámico, la revolución se enfrenta a un reto aún más grande. El régimen fascista AKP / MHP bajo Erdogan, nuevamente ha declarado la guerra a Rojava. Sus palabras fueron claras y no dejan lugar a duda: la revolución debe ser destruída de una vez por todas. Esta guerra ha comenzado hace tiempo, en los medios de comunicación y detrás de puertas cerradas, donde las potencias regionales y mundiales están negociando el futuro de la gente del norte de Siria.

 

En estas negociaciones, las voces de lxs poderosxs están por encima de la gente de Siria y Rojava. Sólo les importa la redistribución de la riqueza y del territorio. Ciudades como Idlib y Manbij, regiones enteras fueron invadidas y sus gentes intercambiadas por las potencias imperialistas. El pueblo no tiene voz en el proceso. Sin embargo ellxs serán lxs que terminarán sufriendo cuando las grupos islamistas respaldados por Turquía tengan la luz verde para invadir, matar y saquear. Y si Rusia y los Estados Unidos le permiten a la Fuerza Aérea Turca bombardeas, ellxs serán lxs que mueran.

 

A pesar del inicio de la limpieza étnica, el asentamiento de grupos islamistas en Rojava y las graves violaciones de leyes internacionales, Occidente vuelve a estar callado. ¿Y qué se debería esperar que digan estos Estados, si sus ventas de tanques, aeroplanos, helicópteros, drones y rifles de asalto se disparan gracias a la guerra en Turquía? Sólo sabemos que no podemos esperar nada de ellos. Para estos Estados, la guerra, la muerte y la destrucción no significan nada más que ganancias. Fueron ellos los que proporcionaron a Turquía armas para usarlas contra su propia población durante décadas. Y fueron ellos los que hicieron posible la guerra contra Afrin.

 

Esta realidad no ha cambiado hasta ahora. A pesar de las supuestas diferencias entre Estados, el apoyo internacional al régimen de Erdogan no disminuye. Sin las alfombras rojas para Erdogan, el apoyo financiero, la entrega de armas y la cooperación de los servicios secretos en la lucha contra la oposición democrática en Turquía, el fascismo turco no podría sobrevivir ni un día más. Pero mientras el dinero siga fluyendo libremente, los derechos humanos, la paz y la libertad son escasas. Confiar en la ética de lxs gobernantes en esta situación es una locura. Por lo tanto, no queremos gastar nuestro aliento pidiendo a estxs gobernantes que intervengan.

 

Llamamos a: organización – protestas – desobediencia civil

 

Nuestro llamamiento es para todxs aquellxs que sueñan junto a nosotrxs por otro mundo y están listxs para luchar por él. Nos dirigimos a todxs lxs revolucionarixs, a todxs aquellxs que se identifican como demócratas, antifascistas, feministas, y todxs lxs que defienden un futuro ecológico. Si no lo hacemos, nadie lo hará. Al defender la revolución de Rojava juntxs, defendemos todas nuestras esperanzas. Por eso, con el espíritu de la liberación de Kobane, las mobilizaciones mundiales en defensa de Kobane y de Afrin, llamamos a:

 

*Organizar comités de resistencia en nuestros vecindarios y ciudades para defender la revolución.

* Reunámonos y protestemos en las calles el 27 de enero. Recordemos juntxs la resistencia y liberación de la ciudad de Kobane.

* Realicemos determinadas acciones creativas de desobediencia civil con el objetivo de interrumpir la producción y exportación de armas, y molestar a los partidos políticos responsables de los acuerdos y negocios con el régimen turco el día 28 de enero. Señalemos a aquellxs que se benefician con la guerra, a aquellxs que la financian y que la conducen.

 

Hagamos que el 27 y el 28 de enero se conviertan en días de resistencia global contra el fascismo turco. Expresemos nuestra solidaridad mediante varias formas de acción. ¡Juntxs mostraremos que esta revolución no está sola!

 

¡Hombro a hombro contra el fascismo!

¡Larga vida a la solidaridad internacional!

¡La revolución en Rojava será victoriosa! ¡El fascismo será aplastado!

 

Comuna Internacionalista de Rojava

Federación Democrática del Norte de Siria

02/01/2019

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }a:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }